Bước 1    Bước 2

    Chọn thiết bị bạn muốn đăng ký sử dụng

    Bước 3

    Điều khoản

    Điều kiện & điều khoản sử dụng...